ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 146

Animation
இயக்கமூட்டல்

Capacity
கொள்திறன்

Automatic
தன்னியக்க

Administrator
நிர்வாகி

Device
கருவி

Archive
காப்பகம்

Boot
துவக்கு

Activity
செயல்பாடு

Background
பின்னணி

Appearance
தோற்றம்

Related Articles

Back to top button