ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 147

House
வீடு

Building
கட்டிடம்

Entrance
நுழைவாயில்

Balcony
கட்டிடத்தின் முகப்பு

Foundation
அடித்தளம்

Plinth
அஸ்திவாரம்

Pillar
தூண்

Column
தூண்

Wall
சுவர்

Related Articles

Back to top button