ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 149

Fan
மின்விசிறி

Bathtub
குளியல் தொட்டி

Bed
கட்டில்

Blanket
போர்வை

Book shelf
புத்தக அலமாரி

Ceiling
உட்கூரை

Chair
கதிரை

Desk
மேசை

Furniture
தளபாடம்

Related Articles

Back to top button