ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 153

No I Don’t Understand
இல்லை எனக்கு புரியவில்லை

Please Keep Silence
தயவுசெய்து அமைதியாக இருங்கள்

Do You Want Anything
உங்களுக்கு எதாவது வேண்டுமா

Yes Give Me Something
ஆம் எனக்கு எதாவது வேண்டும்

No I Don’t Want Anything
இல்லை எனக்கு எதுவும் வேண்டாம்

Shall We Eat Something
நாங்கள் எதாவது சாப்பிடலாமா

Let’s Eat Something
எதாவது சாப்பாடுவோம்

What Shall We Eat
நாங்கள் என்ன சாப்பிடலாம்

Let’s Eat Apple
ஆப்பிள் சாப்பிடுவோம்

Related Articles

Back to top button