ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 158

See You Tomorrow
நாளை சந்திப்போம்

This Is Very Difficult
இது மிகவும் கடினம்

Thanks For Everything
அனைத்திற்கும் நன்றி

That’s Enough
அது போதும்

At What Time
எந்த நேரத்தில்

Have A Good Trip
ஒரு நல்ல பயணம்

Good Luck
நல்ல அதிர்ஷ்டம்

That’s Fine
அது நல்லது

That Looks Great
அது நன்றாக இருக்கிறது

They’ll Be Right Back
அவர்கள் திரும்பி வருவார்கள்

Take It Outside
வெளியே எடுத்து செல்லுங்கள்

Related Articles

Back to top button