ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 162

In danger
ஆபத்தில்

In future
எதிர்காலத்தில்

In fact
உண்மையில்

In general
பொதுவாக

At night
இரவில்

At sight
பார்வையில்

At least
குறைந்தபட்சம்

Look here
இங்கே பாருங்கள்

Look there
அங்கே பாருங்கள்

Put down
கீழே போடுங்கள்

Related Articles

Back to top button