ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 166

I am
நான் இருக்கிறேன்

I am ok
நான் நன்றாக இருக்கிறேன்

I am ready
நான் தயாராக இருக்கிறேன்

I am a boy
நான் ஒரு பையன்

I did
நான் செய்வேன்

The did
அவர் செய்தார்

They did
அவர்கள் செய்தார்கள்

They will do
அவர்கள் செய்வார்கள்

Yes i did
ஆம் நான் செய்தேன்

No i did not
இல்லை நான் செய்யவில்லை

Related Articles

Back to top button