ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 167

See you again
மறுபடியும் சந்திப்போம்

Give it to her
அவளிடம் கொடு

I ate too much
நான் நிறைய சாப்பிட்டேன்

Keep in touch
தொடர்பில் இரு

She bit him
அவள் அவனை கடித்தாள்

She hit him
அவள் அவனை அடித்தாள்

She is kind
அவள் அன்பானவள்

She Is eight
அவளுக்கு எட்டு வயது

Where are we
நாம் எங்கே இருக்கிறோம்

Related Articles

Back to top button