ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கில எதிர் கருத்து சொற்கள்

North
வடக்கு

South
தெற்கு

Many
பல

Few
சில

Inside
உள்ளே

Outside
வெளியே

Thick
தடிப்பான

Thin
மெல்லிய

Alive
உயிருள்ள

Dethe
உயிரற்ற

Wet
ஈரமான

Dry
உலர்ந்த

Related Articles

Back to top button