ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 171

Dude
நண்பா

Hurry Up
சீக்கிரம்

Do you like it
உனக்கு இது பிடிக்குதா

I like It
எனக்கு இது பிடிக்கும்

Dude Don’t worry
நண்பா கவலை படாதே

I need Study Englishநான் ஆங்கிலம் படிக்க வேண்டும்

Can You say it Again
திரும்ப சொல்ல முடியுமா

I an Sorry
என்னை மன்னிக்கவும்

I am A student
நான் ஒரு மாணவன்

You may Come
நீங்கள் வரலாம்

He Is my friend
இவன் என் நண்பன்

Related Articles

Back to top button