ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 172

மக்கள் – People

தெரியும் – Know

தண்ணீர் – Water

விட – Than

அழைப்பு – Call

முதல் – First

யார் – Who

இருக்கலாம் – May

கீழே – Down

பக்கம் – Side

வருகிறது – Been

இப்பொழுது – Now

கண்டுபிடிக்க – Find

Related Articles

Back to top button