ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 178

Get out
வெளியே செல்லுங்கள்

Absolutely
முற்றிலும்

Not necessarily
தேவையற்றது

Don’t cut
வெட்ட வேண்டாம்

Don’t remove
அகற்ற வேண்டாம்

Don’t talk
கதைக்க வேண்டாம்.

Get out
வெளியே செல்லுங்கள்

Come out
வெளியில் வாருங்கள்

Come in
உள்ளே வாருங்கள்

Related Articles

Back to top button