ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 179

அலகு
Unit

அதிகாரம்
Power

நகரம்
Town

நன்றாக
Fine

குறித்த
Certain

பறக்க
Fly

விழ
Fal

வழிவகுக்கும்
Lead

அழ
Cry

இருண்ட
Dark

இயந்திரம்
Machine

குறிப்பு
Note

Related Articles

Back to top button