ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 180

Do you know the Address
இந்த முகவரி உங்களுக்கு தெரியுமா

I don’t know
எனக்கு தெரியாது

Welcome
வணக்கம்

How are you
எப்படி இருக்கிறீர்கள்

Oh my God
கடவுளே

Let it be
அது இருக்கட்டும்

I won’t Come
நான் வர மாட்டேன்

What did You buy
நீ என்ன வாங்கினாய்

Related Articles

Back to top button