ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 182

Memory
நினைவகம்

Restart
மீள்தொடக்கம்

Backup
காப்புப் பிரதி

Data
தரவு

Control
கட்டுப்பாடு

Create
உருவாக்கு

Here
இங்கே

Try
முயற்சி

Again
மீண்டும்

Near
அருகில்

Build
கட்டுதல்

Related Articles

Back to top button