ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 185

No I Don’t Want Anything
இல்லை எனக்கு எதுவும் வேண்டாம்

Shall We Eat Something
நாங்கள் எதாவது சாப்பிடலாமா

Let’s Eat Something
எதாவது சாப்பாடுவோம்

What Shall We Eat
நாங்கள் என்ன சாப்பிடலாம்

Let’s Eat Apple
ஆப்பிள் சாப்பிடுவோம்

Glad Do See You
உங்களை பார்த்ததில் மகிழ்ச்சி

What Do You Want
உங்களுக்கு என்ன வேனும்

Do You Remember
உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா

Shall I Stay Here
நான் இங்கே தங்கலாமா

Related Articles

Back to top button