ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 189

Depth
ஆழம்

Design
வடிவமைப்பு

Despite
இருப்பினும்

Defense
பாதுகாப்பு

Degree
பட்டம்

Dark
இருண்ட

Data
தரவு

Deal
ஒப்பந்தம்

Death
இறப்பு

Create
உருவாக்கு

Debate
விவாதம்

Decade
தசாப்தம்

Related Articles

Back to top button