ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 193

I feel good
நான் நன்றாக உணர்கிறேன்

If you need my help, please let me know
உங்களுக்கு எனது உதவி தேவைப்பட்டால், எனக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்

I have a headache
எனக்கு தலைவலி

I’ll call you when I leave
நான் கிளம்பும்போது உங்களை அழைக்கிறேன்

I’ll pay
நான் பணம் தருகிறேன்

Shall we go now
நாங்கள் இப்போது போவோமா

Shall I write this
நான் இதை எழுதட்டா

Shall we play here
நாங்கள் இங்கு விளையாடுவமா

Shall I tell Now
நான் இப்ப சொல்லட்டா

Shall we Study now
நாங்கள் இப்ப படிப்பமா

Shall I take this
நான் இதை எடுக்கட்டா

Related Articles

Back to top button