ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 197

I Can’t Agree
நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது

Please Come
தயவுசெய்து வாருங்கள்

What Did You Say
நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள்

Is All Good
எல்லாம் நல்லது

Absolutely Not
உண்மையாக இல்லை

Can You Help Me
உங்களால் எனக்கு உதவ முடியுமா

I Am Busy
நான் வேலையாக உள்ளேன்

Related Articles

Back to top button