ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 202

Will you do It
செய்வீர்களா

Yes I did
ஆம் நான் செய்தேன்

No i did not
இல்லை நான் செய்யவில்லை

Yes they did
ஆம் அவர்கள் செய்தார்கள்

No They did not
இல்லை அவர்கள் செய்யவில்லை

Yes we did
ஆம் நாங்கள் செய்தோம்

No he did not
இல்லை அவன் செய்யவில்லை

He will do
அவர் செய்வார்

She was doing
அவள் செய்து கொண்டிருந்தாள்

We did
நாங்கள் செய்தோம்

Did you do it
நீங்கள் செய்தீர்களா

Related Articles

Back to top button