ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 208

Be Humble
தாழ்மையாக இரு

You should Come
நீ வர வேண்டும்

Let it be
அது இருக்கட்டும்

I won’t Come
நான் வர மாட்டேன்

What did You buy
நீ என்ன வாங்கினாய்

Shame
அவமானம்

Outstanding
மிக சிறந்தது

Good morning sir
காலை வணக்கம் ஜயா

Good morning madam
காலை வணக்கம் அம்மா

Good bye
சென்று வருகிறேன்

Look at Me
என்னை பார்

Stand Up
எழுந்து நில்

Sing a Song
பாடலை பாடு

Call him
அவனை கூப்பிடு

Don’t Cry
அழாதே

Related Articles

Back to top button