ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 209

It Is Something Strange
அது விசித்திரமான ஒன்றாகும்

None Came Here
யாரும் இங்கு வரவில்லை

She Teaches In A School In Jaffna
அவள் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு பள்ளியில் கற்பிக்கிறாள்

Sir Here Is The File
இயா இதோ கோப்பு

When Were You Born
நீங்கள் எப்போது பிறந்தீர்கள்

Never Mention It Again
அதை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டாம்

I Remember Something
எனக்கு ஏதோ ஒன்று நினைவிருக்கிறது

Don’t Ruin My Dreams
எனது கனவுகளை கலைக்க வேண்டாம்

I Don’t Even Think About That
நான் அதைப்பற்றி நினைத்துப் பார்க்கவே இல்லை

Related Articles

Back to top button