ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 227

See you tonight
இன்றிரவு சந்திப்போம்

She’s pretty
அவள் அழகாக இருக்கிறாள்

Take a chance
ஒரு வாய்ப்பு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

Adjust
சரிசெய்யவும்

Advise
ஆலோசனை

Apologize
மன்னிப்பு கோருங்கள்

Related Articles

Back to top button