ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 233

Finished your homework
உங்கள் வீட்டுப்பாடத்தை முடிக்கவும்

She Called at 8 o’clock
அவள் 8 மணிக்கு அழைத்தாள்

Do you want something
உனக்கு ஏதேனும் வேண்டுமா.

You looked tired
நீங்கள் சோர்வாக இருந்தீர்கள்

It is too Late
இது மிகவும் தாமதமானது

Sleep Now
இப்போது உறங்கு

Can you speak slowly
நீங்கள் மெதுவாக பேச முடியுமா

Related Articles

Back to top button