ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 245

நான் ஒரு மாணவன்
I am a student

நான் ஒரு மாணவன் இல்லை
I am a not student

அவர் ஒரு விவசாயி
He is a farmer

அவர் ஒரு விவசாயி இல்லை
He is not a farmer

அது பெரியது
That is big

அது பெரியது இல்லை
That is not big

அது என்னுடைய சட்டை
That is my shirt

அது என்னுடைய சட்டை இல்லை
That is not my shirt

நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம்
We are here

அவள் என்னுடைய நண்பி
She is my friend

அவர்கள் இங்கு இல்லை
They are not here

நான் வகுப்பில் இல்லை
I am not in class

அது பெரிய வீடு இல்லை
That is not a house

நான் ஒரு மாணவனா?
Am I a student

அவர்கள் இலங்கையில் இருக்கிறார்களா?
Are they in Srilanka

அவர் ஒரு விவசாயியா?
Is he a farmer?

அது பெரியதா?
Is that big?

அது என்னுடைய தட்டையா?
Is that my shirt?

நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோமா?
Are we Here

எக்கே அந்த மாணவன்?
Where is that Student

அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்?
Where are they

அந்த விவசாயி எப்படி?
How is that farmer

எது பெரியது
Which is big

Related Articles

Back to top button