ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 255

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 255

Be Careful
பி கேர்ஃபுல்
ஜாக்கிரதையாக இரு

Go up
கோ அப்
மேலே போ

Get off
கெட் ஆஃப்
கீழே இறங்கு

Listen
லிஸன்
கேள் / கவணி

Come here
கம் ஹியர்
இங்கே வா

Ggo Ahead
கோ அஹெட்
முன்னால் போ

Drive slowly
ட்ரைவ் ஸ்லோலி
மெதுவாக ஓட்டு

Go back
கோ பேக்
திரும்பிப் போ

Come Soon
கம் ஸூன்
சீக்கிரம் வா

Let me see
லெட் மி ஸீ
என்னை பார்க் விடு

Do Come
டூ கம்
அவசியம் வரவும்

Please try again
ப்பிஸ் ட்ரை அகெய்ன்
மறுபடியும் முயற்சி செய்

Related Articles

Back to top button