இந்திய செய்திகள்

இறந்தே பிறந்த குழந்தை…. நொடியில் உயிர் கொடுத்து அதிசயம் செய்யும் பெண் ! உறைய வைத்த திக்திக் நிமிடங்கள்…

இறந்தே பிறந்த குழந்தை….
நொடியில் உயிர் கொடுத்து அதிசயம் செய்யும் பெண் ! உறைய வைத்த திக்திக் நிமிடங்கள்…

இ ணை ய உலகில் அன்றாடம் ப கி ர ப்ப டு ம் ஆயிரக்கணக்கான வீ டி யோக்கள் வைரலாகி வருகின்றது.சில கா ட் சிகள் கடவுளையும் மிஞ்சிய ஒரு சக்தி இருக்கின்றது என்ப தை உணர்த்தும் வகையில் இருக்கும்.

அ துபோ ன்ற ஒரு வீ டி யோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.பிறந்த கு ழ ந் தைக்கு உ யி ர் இல்லை. ஆனால் தன்னுடைய மூச்சை கொ டு த் து உ யி ர் கொடுக்கும் பெ ண் மருத்துவர் நிச்சயம் கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளையே மிஞ்சிவிட்டார்.

Related Articles

Back to top button