இலங்கை செய்திகள்

மே 2 ஆம் திகதி தொடர்பில் வெளியாகியுள்ள முக்கிய அறிவித்தல்.

மே 2 ஆம் திகதி தொடர்பில் வெளியாகியுள்ள முக்கிய அறிவித்தல்.

எதிர்வரும் மே 2 ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை பொது விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச மே தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதனால் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை (02) விசேட பொது விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button