இலங்கை செய்திகள்

லிட்ரோ நிறுவனம் சற்று முன்னர் வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவித்தல்.

லிட்ரோ நிறுவனம் சற்று முன்னர் வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவித்தல்.

வீட்டு பாவனைக்கு எரிவாயு இல்லை

வீட்டு உபயோகத்திற்கான சமையல் எரிவாயு விநியோகம் இல்லை.

தொழிற்சாலை நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எரிவாயு வெளியிடப்படும்.

எனவே பொதுமக்கள் வரிசையில் நிற்க வேண்டாம்: லிட்ரோ நிறுவனம் அறிவிப்பு

Related Articles

Back to top button