இந்திய செய்திகள்

இடுப்பு முதல் கால் வரை நரம்புபிடிப்புகள்,பலவீனம்,மூட்டுபிடிப்புகள்,முழங்கால்வலி,நரம்பு வலியை சரி செய்யும்

இடுப்பு முதல் கால் வரை நரம்புபிடிப்புகள்,பலவீனம்,மூட்டுபிடிப்புகள்,முழங்கால்வலி,நரம்பு வலியை சரி செய்யும்

இடுப்பு முதல் கால் வரை நரம்புபிடிப்புகள்,பலவீனம்,மூட்டுபிடிப்புகள்,முழங்கால்வலி,நரம்பு வலியை சரி செய்யும்

.

.

thadam medi

Related Articles

Back to top button