ஆன்மிகம்

கட்டில் மேல் இருப்பவர்களை கூட நடக்க வைத்து அதுவும் 2 நாட்களில் குதிரை போல ஓட வைக்கும்!!..

கட்டில் மேல் இருப்பவர்களை கூட நடக்க வைத்து அதுவும் 2 நாட்களில் குதிரை போல ஓட வைக்கும்!!..

கட்டில் மேல் இருப்பவர்களை கூட நடக்க வைத்து அதுவும் 2 நாட்களில் குதிரை போல ஓட வைக்கும்!!..

 

Related Articles

Back to top button