ஆன்மிகம்

மணி பிளாண்ட் செடியை இந்த திசையில் வைத்து இப்படி வளர்த்து பாருங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு பணம் அளவிற்கு வீட்டில் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

மணி பிளாண்ட் செடியை இந்த திசையில் வைத்து இப்படி வளர்த்து பாருங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு பணம் அளவிற்கு வீட்டில் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

 

Related Articles

Back to top button