ஆன்மிகம்

வீட்டில் தீர பணக்கஷ்டம் ஏற்படுகின்றதா? இந்த பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தாலே போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

வீட்டில் தீர பணக்கஷ்டம் ஏற்படுகின்றதா? இந்த பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தாலே போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

Related Articles

Back to top button