ஆன்மிகம்

ஆடி அமாவாசை இன்று நீங்கள் மஞ்சள் துணியில் இந்த பொருட்களை வைத்து நிலைவாசலில் கட்டி பாருங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

ஆடி அமாவாசை இன்று நீங்கள் மஞ்சள் துணியில் இந்த பொருட்களை வைத்து நிலைவாசலில் கட்டி பாருங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

ஆடி அமாவாசை இன்று நீங்கள் மஞ்சள் துணியில் இந்த பொருட்களை வைத்து நிலைவாசலில் கட்டி பாருங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

Video Credit – OM SAI DEVA -ஓம் சாய் தேவா

Related Articles

Back to top button