ஆங்கிலம் பேசுவோம்

அட இவ்வளவு இது தெரியுமா போச்சு 1 நிமிடத்தில் பல் புழு வெளிய வந்து சொத்தை பல் சரியாகும்

அட இவ்வளவு இது தெரியுமா போச்சு 1 நிமிடத்தில் பல் புழு வெளிய வந்து சொத்தை பல் சரியாகும்

அட இவ்வளவு இது தெரியுமா போச்சு
1 நிமிடத்தில் பல் புழு வெளிய வந்து சொத்தை பல் சரியாகும்

Related Articles

Back to top button