மருத்துவம்

குழந்தை வரம் கேட்கும் பெண்களே இந்த செடியை எங்கு பார்த்தாலும் விடாதீங்க… எந்த பெண்ணையும் வேகமாக கர்ப்பம் தரிக்க செய்து விடும்டாக்டர்களுக்கே பிடித்தசெடி!

குழந்தை வரம் கேட்கும் பெண்களே இந்த செடியை எங்கு பார்த்தாலும் விடாதீங்க… எந்த பெண்ணையும் வேகமாக கர்ப்பம் தரிக்க செய்து விடும்டாக்டர்களுக்கே பிடித்தசெடி!

Related Articles

Back to top button