மருத்துவம்

கல் உப்பை வைத்து இந்த பரிகாரம் மட்டும் செய்தால் தீரா கடனும் அடையும் பண வரவும் அதிகரிக்கும், வீட்டில் மகிழ்ச்சியுக்கும் குறை இருக்காது.

கல் உப்பை வைத்து இந்த பரிகாரம் மட்டும் செய்தால் தீரா கடனும் அடையும் பண வரவும் அதிகரிக்கும், வீட்டில் மகிழ்ச்சியுக்கும் குறை இருக்காது.

கல் உப்பை வைத்து இந்த பரிகாரம் மட்டும் செய்தால் தீரா கடனும் அடையும் பண வரவும் அதிகரிக்கும், வீட்டில் மகிழ்ச்சியுக்கும் குறை இருக்காது.

Related Articles

Back to top button