மருத்துவம்

இ.து தெ.ரி.யா.ம போ.ச்.சு இ.வ்.வ.ள.வு நா.ள். இ.ர.வி.ல் ஒ.ரு கிரா.ம்.பு சூ.டா.ன நீ.ரை.க் கு.டி.த்.தா.ல் போ.து.ம் அ.ப் பு.ற.ம் நீ.ங்.க.ளே ஆ.ச்.ச.ரி.ய.ப்.ப.டு.வீ.ர்.க.ள்!!!

இ.து தெ.ரி.யா.ம போ.ச்.சு இ.வ்.வ.ள.வு நா.ள். இ.ர.வி.ல் ஒ.ரு கிரா.ம்.பு சூ.டா.ன நீ.ரை.க் கு.டி.த்.தா.ல் போ.து.ம் அ.ப் பு.ற.ம் நீ.ங்.க.ளே ஆ.ச்.ச.ரி.ய.ப்.ப.டு.வீ.ர்.க.ள்!!!

இ.து தெ.ரி.யா.ம போ.ச்.சு இ.வ்.வ.ள.வு நா.ள். இ.ர.வி.ல் ஒ.ரு கிரா.ம்.பு சூ.டா.ன நீ.ரை.க் கு.டி.த்.தா.ல் போ.து.ம் அ.ப் பு.ற.ம் நீ.ங்.க.ளே ஆ.ச்.ச.ரி.ய.ப்.ப.டு.வீ.ர்.க.ள்!!!

Related Articles

Back to top button