மருத்துவம்

இ.வ்.வ.ள.வு நா.ளா இ.து தெ.ரி.யாம போ.ச்.சே! மு.டி கொ ட்டு.கிறது எ.ன்.று இ.னி ப.ய.ம் வேண் டாம். ஒ.ரு வா.ர.ம் போ.து.ம் மு.டி கொ.ட்.டுவ.து நி.ன்.று அடர்த்தியாக வ.ள.ரும் வெ.ள்.ளை முடி மறைந்துவிடும்

இ.வ்.வ.ள.வு நா.ளா இ.து தெ.ரி.யாம போ.ச்.சே! மு.டி கொ ட்டு.கிறது எ.ன்.று இ.னி ப.ய.ம் வேண் டாம். ஒ.ரு வா.ர.ம் போ.து.ம் மு.டி கொ.ட்.டுவ.து நி.ன்.று அடர்த்தியாக வ.ள.ரும் வெ.ள்.ளை முடி மறைந்துவிடும்

 

Related Articles

Back to top button