மருத்துவம்

வெ.று ம் 5 நி.மி.ட..த்.தி.ல் உங்.கள் முகத்.தில் உள்.ள கரு.மை மொத்.தமு.ம் போய் .வெள்.ளை.யாய் மாறிவிடும்.

வெ.று ம் 5 நி.மி.ட..த்.தி.ல் உங்.கள் முகத்.தில் உள்.ள கரு.மை மொத்.தமு.ம் போய் .வெள்.ளை.யாய் மாறிவிடும்.

Related Articles

Back to top button