ஆன்மிகம்

கடன் வாங்கி வட்டிக்கு மேல் வட்டி கட்டி கஷ்ட படுபவர்கள் விளக்கு பரிகாரத்தை ஒரு செய்தால். தீராத கடன் எப்படி அடைந்தது என்றே தெரியாமல் அடைந்து விடும்.

கடன் வாங்கி வட்டிக்கு மேல் வட்டி கட்டி கஷ்ட படுபவர்கள் விளக்கு பரிகாரத்தை ஒரு செய்தால். தீராத கடன் எப்படி அடைந்தது என்றே தெரியாமல் அடைந்து விடும்.

கடன் வாங்கி வட்டிக்கு மேல் வட்டி கட்டி
கஷ்ட படுபவர்கள் விளக்கு பரிகாரத்தை ஒரு செய்தால். தீராத கடன் எப்படி அடைந்தது என்றே தெரியாமல் அடைந்து விடும்.

Related Articles

Back to top button