ஆன்மிகம்

பீரோவிற்கு அடியில் இந்த பொருளை வையுங்கள். பீரோவில் கட்டு கட்டாக பணம் சேரும். குபேரரின் மனமும் குளிரும். குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும்.

பீரோவிற்கு அடியில் இந்த பொருளை வையுங்கள். பீரோவில் கட்டு கட்டாக பணம் சேரும். குபேரரின் மனமும் குளிரும். குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும்.

பீரோவிற்கு அடியில் இந்த பொருளை வையுங்கள். பீரோவில் கட்டு கட்டாக பணம் சேரும். குபேரரின் மனமும் குளிரும். குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கும்.

Related Articles

Back to top button