ஆங்கிலம் பேசுவோம்

தூங்கி எழுந்ததும் இதில் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் பாருங்கள் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம், தீர்க்கவே முடியாது என்று நினைத்த கஷ்டத்தை கூட சுலபமாக தீரும்.

தூங்கி எழுந்ததும் இதில் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் பாருங்கள் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம், தீர்க்கவே முடியாது என்று நினைத்த கஷ்டத்தை கூட சுலபமாக தீரும்.

தூங்கி எழுந்ததும் இதில் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் பாருங்கள் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம், தீர்க்கவே முடியாது என்று நினைத்த கஷ்டத்தை கூட சுலபமாக தீரும்.

Related Articles

Back to top button