இலங்கை செய்திகள்

உங்கள் வீட்டில் விளக்கு ஏற்றிய பின் தப்பி தவறி கூட இந்த தவறை செய்யாதீர் செய்தால் மகாலட்சுமி உங்கள் வீட்டை விட்டு சென்று விடுவார். வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

உங்கள் வீட்டில் விளக்கு ஏற்றிய பின் தப்பி தவறி கூட இந்த தவறை செய்யாதீர் செய்தால் மகாலட்சுமி உங்கள் வீட்டை விட்டு சென்று விடுவார். வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

உங்கள் வீட்டில் விளக்கு ஏற்றிய பின் தப்பி தவறி கூட இந்த தவறை செய்யாதீர் செய்தால் மகாலட்சுமி உங்கள் வீட்டை விட்டு சென்று விடுவார். வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

Related Articles

Back to top button