ஆன்மிகம்

வாராக் கடன் திரும்பக் கிடைக்கவும், அடகு வைத்த நகை சீக்கிரம் திரும்பி வர இந்த பொருளை வைத்து இந்த பரிகாரம் செய்தால் கடன் வாங்கி ஏமாற்றியவர் அவரே திரும்ப தருவார்

வாராக் கடன் திரும்பக் கிடைக்கவும், அடகு வைத்த நகை சீக்கிரம் திரும்பி வர இந்த பொருளை வைத்து இந்த பரிகாரம் செய்தால் கடன் வாங்கி ஏமாற்றியவர் அவரே திரும்ப தருவார்

வாராக் கடன் திரும்பக் கிடைக்கவும், அடகு வைத்த நகை சீக்கிரம் திரும்பி வர இந்த பொருளை வைத்து இந்த பரிகாரம் செய்தால் கடன் வாங்கி ஏமாற்றியவர் அவரே திரும்ப தருவார்

Related Articles

Back to top button