ஆன்மிகம்

உப்பு ஜாடியில் பணம் பெருக இந்த 2 பொருட்களை மறைத்து வையுங்கள். கடன் தீரும், பணவரவும் அதிகரிக்கும்.

உப்பு ஜாடியில் பணம் பெருக இந்த 2 பொருட்களை மறைத்து வையுங்கள். கடன் தீரும், பணவரவும் அதிகரிக்கும்.

உப்பு ஜாடியில் பணம் பெருக இந்த 2 பொருட்களை மறைத்து வையுங்கள்.
கடன் தீரும், பணவரவும் அதிகரிக்கும்.

Related Articles

Back to top button