ஆன்மிகம்

கடன் தொல்லை நீங்கி, செல்வ செழிப்புடன் சகல ஐஸ்வரத்தையும் பெற இந்த பொருளை பூஜை அறையில் வையுங்கள் . பிறகு பணத்திற்கு பஞ்சமே இருக்காது.

கடன் தொல்லை நீங்கி, செல்வ செழிப்புடன் சகல ஐஸ்வரத்தையும் பெற இந்த பொருளை பூஜை அறையில் வையுங்கள் . பிறகு பணத்திற்கு பஞ்சமே இருக்காது.

கடன் தொல்லை நீங்கி, செல்வ செழிப்புடன் சகல ஐஸ்வரத்தையும் பெற இந்த பொருளை பூஜை அறையில் வையுங்கள் . பிறகு பணத்திற்கு பஞ்சமே இருக்காது.

 

Related Articles

Back to top button