ஆன்மிகம்

இந்த ஒரு விதை உங்களிடம் இருந்தால் போதும் பரம ஏழையும் கோடீஸ்வரன் ஆகலாம். தீராத கடனும் தீரும.

இந்த ஒரு விதை உங்களிடம் இருந்தால் போதும் பரம ஏழையும் கோடீஸ்வரன் ஆகலாம். தீராத கடனும் தீரும.

இந்த ஒரு விதை உங்களிடம் இருந்தால் போதும் பரம ஏழையும் கோடீஸ்வரன் ஆகலாம். தீராத கடனும் தீரும.

 

Related Articles

Back to top button