ஆன்மிகம்

பண கஷ்டமே வராமல் வீட்டில் வற்றாத அளவிற்கு செல்வம் சேர, சர்க்கரை டப்பாவில் இந்த பொருளை வைத்து இந்த திசையில் வைத்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

பண கஷ்டமே வராமல் வீட்டில் வற்றாத அளவிற்கு செல்வம் சேர, சர்க்கரை டப்பாவில் இந்த பொருளை வைத்து இந்த திசையில் வைத்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

பண கஷ்டமே வராமல் வீட்டில் வற்றாத அளவிற்கு செல்வம் சேர, சர்க்கரை டப்பாவில் இந்த பொருளை வைத்து இந்த திசையில் வைத்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button