ஆன்மிகம்

தினமும் மாலை 6 மணிக்கு மேல் இந்த தவறை செய்யாதீர்கள் செய்தால் வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும் கடன் மேல் கடன் அதிகரிக்கும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

தினமும் மாலை 6 மணிக்கு மேல் இந்த தவறை செய்யாதீர்கள் செய்தால் வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும் கடன் மேல் கடன் அதிகரிக்கும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

தினமும் மாலை 6 மணிக்கு மேல் இந்த தவறை செய்யாதீர்கள் செய்தால்
வீட்டில் தரித்திரம் உண்டாகும் கடன் மேல் கடன் அதிகரிக்கும் வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.

Related Articles

Back to top button